20 jaar Wakaflex® garantie

20 jaar materiaal garantie op Wakaflex®

Monier Roof Products Belgium n.v. verleent op aanvraag een 20-jarige garantie op  de waterdichtheid van Wakaflex®.

Gedurende de garantietermijn zal Monier Roof Products Belgium n.v. kosteloos Wakaflex® op het projectadres herleveren indien het product niet voldoet aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot de waterdichtheid van het product zelf. Een beroep op deze garantie kan uitsluitend worden gedaan indien aan navolgende  voorwaarden is voldaan:

Voorwaarden voor het kunnen inroepen van deze materiaalgarantie zijn:

  1. Monier Roof Products Belgium n.v. moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld indien schade zich voordoet.
  2. Monier Roof Products Belgium n.v. moet toegang worden verleend voor inspectie en onderzoek van de schade.
  3. Alle aanwijzingen van de fabrikant moet zijn nageleefd voor de toepassing van Wakaflex®.
  4. Iedere schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen of overmacht zijn uitgesloten.
  5. Elke verdere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook dan die de in deze Materiaal Garantie beschreven te boven gaat is uitgesloten.

Deze garantie sluit de hechting van Wakaflex® op dakpannen, Wakaflex® op Wakaflex® en andere dakoppervlakten uit (bijvoorbeeld hechting aan gevels, schoorstenen, PV-elementen of aan andere bouwdelen). Ook de kleurstabiliteit van Wakaflex® valt niet onder deze garantie.

Monier materiaalgarantie = Uw zekerheid!

Alle wettelijke rechten (bijvoorbeeld aanvullende prestaties, ontbinding, aankoopprijs vermindering, vordering tot schadevergoeding) blijven onaangetast door deze Materiaalgarantie. In het geval van prestaties vallend onder deze Materiaalgarantie zal de garantietermijn niet opnieuw beginnen. Deze Materiaalgarantie is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Download

20 jaar garantie Wakaflex® flyer

Date: 07.02.2017 | Size: 530Kb